เกี่ยวกับเรา : โครงสร้าง ระเบียบการ
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
 
โครงสร้างและระเบียบการ
1. ชื่อ กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
2. วิสัยทัศน์
  การแบ่งปันพระพรพิเศษ (charism) บ่งบอกถึงงานของพระจิตกำลังดำเนินในโลก การร่วมมือกันทำงานของนักบวชและฆราวาสเป็นแนวโน้มของยุคสมัยนี้
3. เป้าหมาย
 

3.1 เพื่อดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต
3.2 เพื่อทำให้จิตตารมณ์มงฟอร์ตเป็นที่รู้จัก
3.3 เพื่อเผยแพร่จิตตารมณ์มงฟอร์ต
3.4 เพื่อร่วมมือกับภราดาในพันธกิจ โดยเฉพาะเรื่องความยุติธรรมและสันติ

4. วัตถุประสงค์
  4.1 เพื่อส่งเสริมการรู้จักนักบุญมงฟอร์ต และจิตตารมณ์ของท่าน
4.2 เพื่อส่งเสริมการเจริญชีวิตส่วนตัวของสมาชิกตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต
4.3 เพื่อรวมพลังทำความดีต่อสังคม คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักร
4.4 เพื่อแบ่งปัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง
4.5 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก และคณะภราดา
4.6 เพื่อสนับสนนุน และให้กำลังใจภราดา และร่วมมือในพันธกิจของภราดา ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. สมาชิกภาพ
 

5.1 คุณสมบัติ: มีน้ำใจดี ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต
5.2 สมาชิก:

  1. อดีตภราดา และอดีตผู้ฝึกหัดเป็นสมาชิก ถ้ามีความประสงค์
  2. ญาติมิตรของอดีตภราดา และอดีตผู้ฝึกหัดที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิด
    แจ้งความจำนงผ่านสมาชิก
  หมายเหตุ:
สำหรับคำนำหน้าชื่อสมาชิกใช้ “บราเดอร์” อักษรย่อ บ. กับสมาชิกชาย และ “ซิสเตอร์” อักษรย่อ ซ. กับสมาชิกหญิง คำนำหน้าชื่อสมาชิกที่ใช้นี้เป็นคำกลางๆ ที่สมาคม ชมรม และกลุ่มต่างๆ มักใช้กัน อาทิเช่น สมาคมนักบุญวินเซนต์เดอปอล คณะพลมารี เป็นต้น ใช้คำนำหน้าชื่อในเอกสาร และเรียกชื่อในที่ประชุมเป็นการภายใน และเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนในเอกสาร เมื่อกล่าวถึง “ภราดา” ใช้อักษรย่อ ภ. นำหน้าชื่อภราดาที่เป็นนักบวช และใช้ บ. และ ซ. นำหน้าชื่อสมาชิก
6. โครงสร้าง
 

6.1 กลุ่มพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) เป็นกลุ่มหนึ่งของกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกฆราวาสของคณะเซนต์คาเบรียล
6.2 กลุ่มประกอบด้วย

6.2.1 ที่ปรึกษา: อธิการเจ้าคณะ จิตตาธิการ ประธานคณะกรรมการ Partnership อดีตประธานกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
6.2.2 คณะกรรมการ: ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขาธิการ และกรรมการอื่น ๆ สมาชิกเป็นผู้เลือกตั้งประธาน และประธานแต่งตั้งกรรมการที่เหลือ
คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี
6.2.3 สมาชิก

7. การดำเนินการ
 

7.1 สมาชิกมีการประชุมพบปะสังสรรค์ประจำปีในเดือนกรกฎาคม (นักบุญมงฟอร์ตได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในวันที่ 20 กรกฎาคม เพื่อนนักบุญมงฟอร์ตถือว่าวันนี้เป็น “วันเพื่อนมงฟอร์ต” Montfortian Associates’ Day)
7.2 คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโดยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
7.3 จัดทำนิตยสาร Nok Noi ปีละ 2 ครั้ง
7.4 เปิดเว็ปไซต์ www.montfortian.com
7.5 จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อ

7.5.1 สวดภาวนา ร่วมพิธีมิสซา เข้าเงียบ ฯลฯ
7.5.2 ศึกษา สัมนา และฝึกอบรมชีวิตและจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
7.5.3 ช่วยเหลือคนยากจน คนด้อยโอกาส และร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักร

8. กองทุน
  กลุ่มมีกองทุนของตนเองเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เงินทุนได้จากการบริจากของสมาชิก
9. สถานที่ติดต่อ
 

อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
2 ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร 02 712 9010 โทรสาร 02 391 2802

Website : www.montfortian.com
E-mail : suppawit@loxinfo.co.th
E-mail : m_prichavudhi@hotmail.com
E-mail : admin@montfortian.com

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited