เกี่ยวกับเรา : คณะกรรมการ
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
   
รายนามคณะที่ปรึกษากลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
อธิการเจ้าคณะ จิตตาธิการ ประธานคณะกรรมการ Partnership อดีตประธานกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ภราดาทินรัตน์ คมกฤษ จิตตาธิการ
ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ ประธานคณะกรรมการ Partnership
บ.โยธิน ศันสนยุทธ รศ. ดร. ที่ปรึกษา
บ.ประกาย ชลหาญ ที่ปรึกษา
บ.ประยูร วงค์เล็ก ที่ปรึกษา
บ.มโน ปรีชาวุฒิ  ที่ปรึกษา
บ. คมทวน ยันต์เจริญ ที่ปรึกษา
รายนามคณะกรรมการกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) สิงหาคม 2013
บ.ประพจน์ รักอารมณ์ ประธาน
บ.ดร.ดำรง กิจสำเร็จ รองประธานคนที่ 1 และกรรมการฝ่ายโครงสร้างบ้านไร่กาญจนา
บ.สงคราม แสงแลบ รองประธานคนที่ 2 และกรรมการฝ่ายโครงสร้างบ้านไร่กาญจนา
บ.ดร.ประกอบ ไชยบุญทัน กรรมการบ้านไร่กาญจนา
บ.ประเสริฐ อานามนารถ กรรมการฝ่ายสนันสนุนตามมหาเจตตารมณ์ นักบุญมงฟอร์ต / ดูแล Nok Noi
บ.ฉลาดเสริม เดชารัตน์ กรรมการฝ่ายสนันสนุนตามมหาเจตตารมณ์ นักบุญมงฟอร์ต / ดูแล Nok Noi
บ.เหมราช ราชคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
บ.เฉลิม ลาดจันทึก โฆษก + กิจกรรมด้านกีฬาสันทนาการ และ หัวหน้าฝ่ายประสานข่าวสารภาคตะวันออก
บ.ศิรินันท์ สายเสนีย์ กรรมการฝ่ายหาทุน
บ.สมพงษ์ ศรีสุระ กรรมการฝ่ายหาทุน
บ.สมชัย เจริญวานิช กรรมการฝ่ายหาทุน
บ.จรูญ แก้วมีค่า กรรมการฝ่ายหาทุน
บ.ดร.สถิตย์พงษ์ วัฒนานุชิต กรรมการฝ่ายหาทุน
บ.เสรี สนิทตันสกุล กรรมการฝ่ายกิจกรรมผู้ด้วยโอกาส
บ.อาทิพย์ สอนสุจิตรา กรรมการฝ่ายกิจกรรมผู้ด้วยโอกาส
บ.ทรรทรานนท์ ธรรมลงกรต กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี่ + เว็บไซด์ /วารสาร Nok Noi
บ.สง่า ทองดำรงชัย ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวารสาร / ข่าวสาร
บ.สมประสงค์ บรรเทา ผู้จัดการโครงการบ้านไร่กาญจนา
บ.พินิจ ศรีประมงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบ้านไร่กาญจนา
บ.อนุสรณ์ อานามนารถ ผู้ประสานงานส่วนกลางคณะบริหารกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต และข่าวสาร
บ.ชัชวาล สุดใจ กรรมการฝ่ายประสานงาน และข่าวสารภาคเหนือ
บ.พิศิษย์ เอียมละออ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน และข่าวสารภาคเหนือ
บ.สุธิพงษ์ กระทอง กรรมการฝ่ายประสานงาน และข่าวสารภาคอีสาน

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited