วิวัฒนาการของชมรม
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
 
วิวัฒนาการของชมรม

ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ที่อดีตภราดา และอดีตผู้ฝึกหัด จากการเชื้อเชิญ และการนำ ของอธิการ เจ้าคณะ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างมีรูปธรรมเพื่อรื้อฟื้นความเป็นพี่น้องกันของครอบครัว มงฟอร์ต และช่วยเหลือกันและกันให้ดำเนินชีวิตตามแนววิถีชีวิตจิตของนักบุญมงฟอร์ต ทางคณะได้มีการศึกษา ทดลอง และหารูปแบบที่จะรวมเอา ฆราวาส

ผู้มีส่วนร่วมในพันธกิจของภราดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ข้อสรุปของ การศึกษา ทดลอง ได้บันทึกเป็นเอกสารคู่มือ “Partnership, 2009”

 

ในบริบทคณะนักบวช “partnership” คือ กลุ่มบุคคลผู้ได้รับการเร้าใจจากพระจิตเจ้า ให้เข้ามามี ส่วนร่วม และร่วมทำงานกับนักบวช โดยดำเนินชีวิตในบริบทชีวิตฆราวาสของเขา “Partnership” ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ (1) “Collaborators” (ผู้ร่วมพันธกิจ) และ (2) “Associates” (เพื่อนมงฟอร์ต)


สมาชิกชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) จัดว่าเป็น “เพื่อนมงฟอร์ต”


จากนี้ไปเราจะใช้ “กลุ่ม” แทน “ชมรม”
“ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)” ก็จะเป็น “กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)” และ
เรียกเป็นภาษอังกฤษว่า “Montfortian Associates Group 3
สำหรับ “เพื่อนมงฟอร์ต” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Montfortian Associates
หรือ “Associates

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited